SAMI PARKKINEN
Kosmos
Taidepanimon Ahjo
2.11.-19.11. 2006

www.rajaproduction.fi/parkkinen/kosmos